پایان فعالیت شعبه زنجان- شهر زنجان

شعبه زنجان(شهر زنجان) از تاریخ 4 دی ماه به فعالیت خود پایان داد، ضمنا با پایان یافتن فعالیت این شعبه، در حال حاضر، شرکت در شهر زنجان شعبه فعالی ندارد.


خانه و کاشانه      1398/10/25 13:17:41