پایان فعالیت شعبه قم- شهر قم

شعبه قم(شهر قم) از تاریخ 29 اردیبهشت 1399 به فعالیت خود پایان داد، ضمنا با پایین یافتن فعالیت این شعبه، در حال حاضر، شرکت در شهر قم شعبه فعالی ندارد.


خانه و کاشانه      1399/02/30 13:41:04