پایان فعالیت شعبه نور- شهر نور

شعبه نور(شهر نور) از تاریخ 27 اردیبهشت 1399 به فعالیت خود پایان داد، ضمنا با پایین یافتن فعالیت این شعبه، در حال حاضر، شرکت در شهر نور شعبه فعالی ندارد.


خانه و کاشانه      1399/02/30 13:43:35