تولیدکنندگان داخلی

در راستای حمایت هر چه بیشتر از تولید داخلی، کوشش درباره گسترش اشتغال در کشور و مشارکت هر چه بیشتر در اقتصاد داخلی، بدینوسیله از کلیه تولید کنندگان داخلی که مایل به ارائه کالاهای خود در فروشگاههای زنجیره ای خانه و کاشانه هستند، دعوت به عمل می آید تا با تماس مستقیم با دفتر مرکزی شرکت و ارائه توانایی ها و کالاهای خود، به امکان سنجی درباره عرضه مستقیم و بدون واسطه محصولات خود بپردازند.

لطفا اطلاعات تماس خود را، در بخش توضیحات فرم ذکر نمایید.

 

 

متقاضیان اخذ شعبه

در راﺳــﺘﺎي ﮔﺴــﺘﺮش ﭘﻮﺷــﺶ فروشگاهی ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺣﻀــﻮر در اﮐﺜــﺮ ﻧﻘــﺎط مهم ﮐﺸــﻮر، ﺷــﺮﮐﺖ فروشگاه های زﻧﺠﯿــﺮه اي ﺧﺎﻧــﻪ و ﮐﺎﺷــﺎﻧﻪ ﻣﺎﯾــﻞ ﺑــﻪ همکاری ﺑــﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪان ﻣﺸــﺎرﮐﺖ در راه اﻧــﺪازي ﺷــﻌﺐ ﺟﺪﯾــﺪ در ﻧﻘــﺎط مهمی از ﮐﺸــﻮر ﮐــﻪ ﺗــﺪاﺧﻠﯽ با فروشگاه هایﻣﻮﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ در ﺑﺪو اﻣﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

  • 1-علیرقم اﺳﺘﻘﺒﺎل روز اﻓﺰون ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن همکاری، ﺷـﺮﮐﺖ هیچ وجهی را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣـﻖ اﻣﺘﯿـﺎز ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﻧﻤـﯽ ﮐﻨـﺪ، ﺑـﻪ اﯾـن معنا که شرکت رویه ای در ﺑﺎب ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد ﯾﺎ اﺧﺬ هزینه ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ ﻧﺪارد.
  • 2-با توجه ﺑـﻪ ﺗﻨـﻮع کالاها، ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـﺪه ﻣـﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ داراي ﺣـﺪاﻗﻞ ﺣـﺪود 350 ﻣﺘـﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ از نظر فنی قابلیت جایدهی لازم را داشته باشد.
  • 3-دارا ﺑﻮدن ﭘﺎﯾﺎن ﮐـﺎر ﺗﺠـﺎري ﺑـﺮاي ﻣﻠـﮏ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ جهت ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ، از ﺟﻤﻠـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺿـﺮوري ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺧـﺬ مجوزهای ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  • 4-ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ جهت ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﺨﺶ اﻣﻮر ﺷﻌﺐ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

لطفا در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ همکاری، ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺛﺒﺖ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

  • 1-در ﺻــﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻠــﮏ ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ ﺑــﯿﺶ از ﯾــﮏ ﻃﺒﻘــﻪ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ، ﻣﺘــﺮاژ هر ﻃﺒﻘــﻪ را ﺑــﻪ ﺗﻔﮑﯿــﮏ در ﻗﺴــﻤﺖ توضیحات ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
  • 2-ارﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﺿﺢ از ﻧﻤﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻠﮏ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  • 3-آدرس ﻣﻠﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ذﮐﺮ ﮔﺮدد.

 

تولیدکنندگان داخلی
اطلاعات تولیدکنندگان
اطلاعات متقاضی
اطلاعات ملک